top of page

U heeft de laatste tijd ongetwijfeld veel gehoord of gelezen over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of in de Nederlandse AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze nieuwe wetgeving zorgt voor een betere bescherming van uw gegevens online, wat voor ons erg belangrijk is.

Respect voor het individu, vertrouwelijkheid, vertrouwen en integriteit zijn de fundamenten waarop P&M Coaching & Consultancy bvba sinds de start van onze activiteiten is gebouwd. Dat betekent ook dat we helder met jou als coachee, klant, partner of deelnemer aan een van onze workshops of trainingen willen communiceren over de verwerking van jouw gegevens en jouw privacy.

Meer dan dat, het gaat om vertrouwen, integriteit en verantwoording. Drie bouwstenen die ten grondslag liggen aan elke gezonde relatie.

Ons doel is om onze communicatie gerichter en efficiënter te maken en vooral om onze relatie met onze klant te versterken.

Hoe wij dit willen bereiken leest u in onze gewijzigde privacyverklaring.

De nieuwe AVG-wetgeving zal ongetwijfeld leiden tot meer transparante en open communicatie. We zijn ervan overtuigd dat we samen van dit verhaal een succes kunnen maken.

 

 

Privacyverklaring

 

P&M Coaching & Consulting bvba (bekend als P&M Coaching en P&M Academy) vindt uw privacy belangrijk. Wij zijn van mening dat de bescherming van uw persoonsgegevens essentieel is. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dat in overeenstemming met de AVG en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de 'AVG').

Hieronder beschrijven we een beleid dat van toepassing is op alle webpagina's en websites van P&M Coaching & Consultancy bvba

Middels deze privacyverklaring willen wij u duidelijkheid geven over:

  • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking (DEEL I)

  • Welke verwerkingen wij correct doen (DEEL II)

  • Welke rechten u heeft met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).

U wordt dan ook vriendelijk verzocht deze privacyverklaring aandachtig en regelmatig te lezen. Toekomstige aanpassingen kunnen immers niet worden uitgesloten.

Mocht er iets niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je altijd contact opnemen met P&M Coaching & Consultancy bvba (info@pnmcoaching.be)

 

DEEL I. Controller

De betrokken gegevens worden verwerkt door P&M Coaching & Consultancy bvba, Schransdreef 81, 3090 Overijse BE0627818048. P&M Coaching & Consultancy bvba wordt beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG, wat inhoudt dat P&M Coaching & Consultancy verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van de betreffende gegevens, en dat u eventuele vragen kunt beantwoorden of uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking kunt uitoefenen . , kunt u eenvoudig contact opnemen met P&M Coaching & Consultancy bvba:

 

P&M Coaching & Consultancy bvba

Schransdreef 81

3090 Overijse

ondernemingsnummer: 0627, 818, 048

+32 476 94.29.91 (Katia Pelleriaux)

+32 477 980.939 (David Maegerman)

 

 

DEEL II. Doeleinden van de verwerking

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, verwerkt P&M Coaching & Consultancy uw persoonsgegevens op de hieronder beschreven wijze. Voor elk van deze verwerkingen heb je de rechten beschreven in DEEL III. P&M Coaching & Consultancy streeft ernaar uw gegevens niet aan derden door te geven. Mocht dat bij uitzondering het geval zijn, dan laten wij u dat specifiek weten.

  

Coachees, cursisten en klantbeheer beheren

Wanneer u een bestelling plaatst, zich aanmeldt voor een infosessie, netwerkevent, coaching, psychotherapie, training, opleiding, begeleidingstraject of anderszins een overeenkomst aangaat met P&M Coaching & Consultancy bvba, verwerken wij de gevraagde gegevens omdat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kan P&M Coaching & Consultancy bvba de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doel worden de gegevens alleen doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die voor de uitvoering van de overeenkomst moeten worden ingeschakeld. Na het einde van de overeenkomst worden uw gegevens nog 10 jaar bewaard (aangezien rechtsvorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum kunnen worden ingediend). Daarna worden de betreffende gegevens verwijderd.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om zaken te doen, behoudt P&M Coaching & Consultancy bvba zich het recht voor om de betreffende gegevens te gebruiken voor profilering en direct marketing (zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden beschreven in DEEL III.

  

Profilering

P&M Coaching & Consultancy bvba behoudt zich het recht voor om de gegevens die zij over u verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens of papieren documenten zoals presentielijsten en evaluatieformulieren met vermelding van deze persoonsgegevens, waarbij persoonlijke aspecten hierop kunnen worden gebaseerd gegevens. worden geëvalueerd, zoals uw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u te voorzien van informatie en aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat u bij het gebruik van de diensten, website(s) en online applicaties van P&M Coaching & Consultancy bvba uw toestemming heeft gegeven om uw gedrag te registreren om u relevante content te kunnen aanbieden. De automatische verwerking heeft betrekking op gegevens die P&M Coaching & Consultancy bvba rechtstreeks van u heeft verkregen, of op gegevens die zij van derden heeft verkregen. In dat laatste geval zal P&M Coaching & Consultancy bvba u altijd laten weten van wie zij uw gegevens heeft verkregen. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers die door P&M Coaching & Consultancy zijn ingeschakeld om de geautomatiseerde verwerkingen te kunnen uitvoeren.

Dergelijke geautomatiseerde verwerkingen gebeuren op basis van ons gerechtvaardigd belang om zaken te doen, maar u kunt hier steeds kosteloos en eenvoudig bezwaar tegen maken door dit eenvoudig te melden via info@pnmcoaching, mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart). In dat geval is het voor P&M Coaching & Consultancy bvba niet meer mogelijk om uw voorkeuren bij te houden, waardoor het mogelijk is dat wij bepaalde gegevens steeds opnieuw moeten opvragen voor verdere dienstverlening. Deze gegevens worden in principe 5 jaar bewaard, tenzij het gegevens betreft die wij hebben verkregen voor een doel waarvoor wij die gegevens langer nodig hebben. P&M Coaching & Consultancy bvba behoudt zich op grond van haar gerechtvaardigd belang bij het zakendoen het recht voor om de resultaten van de profilering door te geven aan haar commerciële partners (zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden beschreven in DEEL III.

 

Directe marketing

P&M Coaching & Consultancy bvba behoudt zich het recht voor om de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Bent u klant of deelnemer aan een van onze trainingen, cursussen, coaching of andere diensten, dan gebeurt dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om zaken te doen. Via deze direct marketing kunnen wij u informatie en aanbiedingen verstrekken die u mogelijk interesseren. Het gaat dan om gegevens die P&M Coaching & Consultancy bvba rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de verwerkers die P&M Coaching & Consultancy inschakelt voor het uitvoeren van direct marketing. Deze gegevens worden in principe 10 jaar bewaard.

Je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen via info@pnmcoaching.be, mits bewijs van je identiteit (kopie identiteitskaart). In dat geval wordt u uitgeschreven van al onze communicatiekanalen.

Aangezien het om technische redenen niet mogelijk is om selectief uit te schrijven, zijn wij dan genoodzaakt om ons automatisch af te melden voor alle generieke mailings, waardoor u geen algemene informatieve of commerciële berichten meer ontvangt. Elke mailing die u ontvangt biedt tevens de mogelijkheid om u af te melden voor die specifieke mailing.

Ten aanzien van andere personen, zoals patiënten of cliënten binnen een psychotherapeutische begeleiding of prospecten, verwerkt P&M Coaching & Consultancy bvba de betrokken persoonsgegevens met het oog op direct marketing enkel op basis van hun toestemming. Betrokkenen hebben steeds het recht om hun toestemming in te trekken op eenvoudig verzoek aan info@pnmcoaching.be. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden beschreven in DEEL III.

 

prospectie

P&M Coaching & Consultancy bvba behoudt zich het recht voor om op grond van haar gerechtvaardigd belang om zaken te doen, gegevens van klanten, bezoekers van de website of personen die op een andere manier met P&M Coaching & Consultancy bvba in contact komen, te prospecteren. Op basis van ons zelfde gerechtvaardigd belang kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan partners (zie hierboven). Voor het overige worden deze gegevens alleen gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer.

Deze gegevens worden in principe 5 jaar bewaard, tenzij het gegevens betreft die wij hebben verkregen voor een doel waarvoor wij die gegevens langer nodig hebben.

Je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen via info@pnmcoaching.be, mits bewijs van je identiteit (kopie identiteitskaart). Als u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven van onze communicatiekanalen. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden beschreven in DEEL III.

 

DEEL III. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

 

Jou rechten

Naast het recht om een eventuele toestemming die je hebt gegeven in te trekken, heb je verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die P&M Coaching & Consultancy bvba uitvoert, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart). U kunt deze rechten gratis en op eenvoudig verzoek aanvragen via info@pnmcoaching.be :

Recht van toegang

U heeft het recht om aan ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en als dat het geval is, om inzage in die gegevens.

Daarnaast heeft u het recht om per verwerking een overzicht op te vragen van de instanties die uw gegevens via P&M Coaching & Consultancy bvba ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij onjuiste gegevens onmiddellijke rectificatie te vragen of onvolledige gegevens aan te vullen.

 

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen als:

  • de verwerking van die gegevens niet langer nodig is voor het doel waarvoor ze door P&M Coaching & Consultancy bvba zijn verzameld;

  • u heeft een gegeven toestemming ingetrokken;

  • u maakt bezwaar tegen verdere verwerking;

  • de persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt door P&M Coaching & Consultancy bvba;

  • dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

  • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind (jonger dan 13 jaar).

  

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, P&M Coaching & Consultancy deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u nog deze gegevens nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van P&M Coaching & Consultancy bvba zwaarder wegen dan de uwe indien u op grond van ons gerechtvaardigd belang bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

  

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde vorm te verkrijgen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien de verwerking door P&M Coaching & Consultancy bvba is gebaseerd op uw toestemming of de verwerking wordt uitgevoerd uit door geautomatiseerde processen.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

P&M Coaching & Consultancy bvba stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Mocht er zich toch een inbreuk voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk vormt een hoog risico voor uw rechten en vrijheden, dan zal P&M Coaching & Consultancy u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder de voorwaarden uiteengezet in de AVG.

  

Klachten

Indien u, om welke reden dan ook, een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

bottom of page